Rozpoczęto rekrutację do Projektu pn. „Opolska Mama i Dziecko (region północny)”

Lider Projektu, Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, informuję, że rozpoczęto rekrutację do Projektu pn. „Opolska Mama i Dziecko (region północny)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

 

Termin:

Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona w sposób ciągły od 01.12.2019 r. do 31.12.2021 r.

 

Grupy docelowe Kandydatów:

Do udziału w Projekcie zapraszamy trzy grupy Kandydatów:

Kobiety w ciąży i w okresie połogu,

Dzieci w wieku do 2 lat (w tym: niemowlęta),

Personel medyczny świadczący usługi zdrowotne. 

 

Dokumentacja zgłoszeniowa:

Każda z grup Kandydatów, zobowiązana jest do złożenia następującej dokumentacji zgłoszeniowej:

 

 

LP.

Grupa Docelowa

Lista załączników

1.

Kobiety w ciąży i w okresie połogu

Załącznik 1A (Formularz zgłoszeniowy);

Załącznik 2A (Deklaracja uczestnictwa w projekcie);

2.

Dzieci do 2 roku życia

Załącznik 1B (Formularz zgłoszeniowy);

Załącznik 2B (Deklaracja uczestnictwa w projekcie);

Uwaga!!! W przypadku dzieci w wieku do 2 lat wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna dziecka!

3.

Personel służb świadczących usługi zdrowotne

Załącznik 1C (Formularz rekrutacyjny);

Załącznik 2 C (Deklaracja uczestnictwa w projekcie);

Kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz zatrudnienie jako personel służb świadczących usługi zdrowotne          (za zgodność z oryginałem)

 

Dokumenty zgłoszeniowe uczestników do projektu, w tym: Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami, wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa dla Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region północny)”, zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych:

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w:

Biurze Projektu – Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB”, przy ul. Pobożnego 1 (pokój nr 10.) w Strzelcach Opolskich, w trakcie trwania naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. 

 

Informacje dodatkowe:

Biuro Projektu informuje jednocześnie, że termin rekrutacji może ulec zmianie. O stosownych zmianach, Lider Projektu będzie informował na stronie internetowej Projektu: www.opolskamamaidziecko/polnocny w zakładce „Aktualności”.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz składania dokumentów zgłoszeniowych!