Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/MiD/PÓŁNOC/ZO/SCOB/2020

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/MiD/PÓŁNOC/ZO/SCOB/2020, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 31.01.2020r. na stronie internetowej projektu „Opolska Mama i Dziecko (region północny)” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy (realizatora) KAMPANII MEDIALNEJ tj. produkcji i emisja spotów radiowych na potrzeby Projektu „Opolska Mama i Dziecko (region północny)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę:

Radiowa Agencja Reklamowa Sp. z o. o.,

ul. Tadeusza Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice,

NIP: 6312679128, KRS: 0000722714,

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.