Zapytanie ofertowe 3/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020 – usługi realizacji KAMPANII MEDIALNEJ tj. produkcja i emisja spotów radiowych

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania rynku bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.).


I. ZAMAWIAJĄCY:

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 756-125-19-44
strona internetowa: http://www.scob24.pl/
strona internetowa projektu: http://www.opolskamamaidziecko.pl/poludniowy/
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja KAMPANII MEDIALNEJ tj. produkcja i emisja spotów radiowych na potrzeby Projektu „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Kampania medialna w ramach Projektu „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” posłuży do promocji zdrowia i edukacji wspierającej kształtowanie nawyków korzystania ze świadczeń z zakresu opieki nad matką i dzieckiem, w tym: opieki okołoporodowej, unikania czynników ryzyka, nakłaniania do regularnych badań, promocji zdrowia, stylu życia w ciąży i po porodzie oraz w wieku dziecięcym w ramach realizowanego Projektu. 

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) znajdują się poniżej:

a) Zapytanie ofertowe nr 3/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020
b) Załącznik nr 1. – Formularz ofertowy
c) Załącznik nr 2. – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
d) Załącznik nr 3. – Klauzula informacyjna z art. 13. RODO wraz z oświadczeniem wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO


Zapraszamy do składania ofert!