O projekcie

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie z Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „SAMED” rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”

I. CEL PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży, w okresie połogu i małych dzieci, a tym samym danie im szansy na bezpieczny przebieg ciąży, poród bez powikłań oraz dalszy prawidłowy rozwój dziecka w okresie niemowlęcym, w jak największej sprawności fizycznej oraz psychomotorycznej.

II. KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt został opracowany przez Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w partnerstwie z Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Projekt jest skierowany do osób fizycznych tj. osób mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, przy czym miejscem świadczenia usług zdrowotnych będą powiaty: krapkowicki, prudnicki oraz głubczycki.

Potrzeba realizacji projektu wynika z sytuacji demograficznej oraz wzrostem depopulacji w województwie opolskim. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży, w okresie połogu i małym dzieckiem oraz szeroko rozumiana edukacja zdrowotna, mają na celu zachęcić młodych rodziców do wcześniejszego podejmowania decyzji o powiększeniu rodziny – co może odwrócić niekorzystne statystyki demograficzne naszego regionu i wpłynąć na bezpieczny przebieg ciąży, szybki i skuteczny powrót do sprawności w okresie poporodowym oraz rozwój dziecka w pierwszych dwóch latach jego życia. Zadania zaplanowane w projekcie mają właśnie taki cel.

W projekcie przewidziano przeprowadzenie m.in. nieinwazyjnych badań prenatalnych dla minimum 1900 kobiet poniżej 35 r. życia, wsparcie w ramach mobilnej opieki okołoporodowej w ramach szkoły rodzenia i/lub poradni laktacyjnej, rozszerzoną usługę położnej środowiskowej, w tym dla kobiet po ciąży mnogiej oraz wczesną rehabilitację po porodzie. Dodatkowo, minimum 200 dzieci do 2 lat otrzyma wsparcie w ramach badań psychomotorycznych, wsparcia w zakresie żywienia niemowląt, czy też wsparcie psychologiczne. Rodzicom i opiekunom prawnym dzieci udzielony zostanie również mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych oraz poradnictwo specjalistyczne. Zaplanowano też szkolenia dla personelu medycznego (dla 20 osób).

Nr Projektu: RPOP.08.01.00-16-0003/19

Okres realizacji Projektu: od 1 listopad 2019r. do 31 marzec 2022r.

Wartość Projektu: 3 860 428,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 644 428,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 3 278 057,00 zł

Dofinansowanie Projektu z Budżetu Państwa: 366 371,00 zł

III. DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT:

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane na terenie powiatów: krapkowickiego, prudnickiego i głubczyckiego.

Projektem objętych zostanie w sumie minimum 2.120 osób w tym:

 • Kobiety w ciąży i w okresie połogu
 • Dzieci w wieku do 2 lat (w tym: niemowlęta)
 • Personel medyczny świadczący usługi zdrowotne.

zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego.

Pośrednimi odbiorcami wsparcia są rodzice/opiekunowie prawni noworodków i dzieci do 2 roku życia.

Realizacja projektu będzie obejmować wyłącznie osoby, dla których miejsce udzielenia świadczenia usługi zdrowotnej znajduje się na terytorium powiatu brzeskiego i nyskiego woj. opolskiego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

IV. HARMONOGRAM PROJEKTU (ETAPY PROJEKTU):

 1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE (XI.2019r. – III.2022r.)
  1. Utworzenie strony internetowej Projektu.
  2. Dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych informujących o Projekcie.
  3. Rozpowszechnianie informacji o projekcie i jego działaniach, przy wykorzystaniu najbardziej popularnych i powszechnych środków reklamy.
 2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (XI.2019r. – III.2022r.)
  1. Przyjmowanie Dokumentacji zgłoszeniowej
  2. Ocena formalna i weryfikacja Dokumentacji zgłoszeniowej.
  3. Poinformowanie potencjalnych Uczestników Projektu o decyzji dotyczącej możliwości udziału w Projekcie oraz o podstawowych założeniach Projektu, zasadach, zakresie i harmonogramie jego realizacji oraz przyznanych im formach wsparcia a także podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. WCZESNE WYKRYWANIE WAD ROZWOJOWYCH – Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia (III.2020r. – III.2022r.)
  1. Zakup sprzętu medycznego (aparat do badań USG) do nieinwazyjnych badań prenatalnych.
  2. Wybór lekarzy specjalistów (ginekolodzy/położnicy), posiadających uprawnienia do wykonywania nieinwazyjnych badań prenatalnych kobiet poniżej 35 r.ż.
  3. Wykonywania badań genetycznych płodu (USG):
   • pierwsze badanie USG – pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży
   • drugie badanie USG – pomiędzy 18+0 a 22 tygodniem ciąży
  4. Wykonanie kompletu badań biochemicznych – tzw. test podwójny (PAPPA-A tj. osoczowe białko ciążowe oraz Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa)
 4. MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA (CZ.1.) – Mobilna Szkoła Rodzenia oraz Mobilne Poradnie Laktacyjne (IV.2020r. – III.2022r.)
  1. Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla potrzeb mobilnych poradni laktacyjnej oraz szkoły rodzenia.
   1. MOBILNE SZKOŁY RODZENIA (MSR):
    1. Stworzenie punktu/ miejsca w każdym z trzech powiatów południowego regionu woj. opolskiego (powiaty: głubczycki, prudnicki i krapkowicki), gdzie odbywać się będą spotkania mobilnych szkół rodzenia
    2. Wybór podmiotów (np. lekarze, pielęgniarki, profesjonalne szkoły rodzenia itp.), odpowiedzialnych za zorganizowania i przeprowadzania zajęć w ramach mobilnej szkoły rodzenia.
    3. Przeprowadzenie programu zajęć i usług MSR dla zaplanowanej grupy odbiorców usługi mobilnych szkół rodzenia.
   2. MOBILNE PORADNIE LAKTACYJNE (MPL):
    1. Wybór podmiotów (certyfikowany doradca ds. laktacji – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia) odpowiedzialnych za przeprowadzania porady laktacyjnej w ramach mobilnej poradni laktacyjnej.
    2. Przeprowadzenie porady laktacyjnej w ramach MPL dla zaplanowanej grup odbiorców usługi w projekcie.
 5. MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA (CZ.2.) – Rozszerzona opieka położnej środowiskowej (w tym wsparcie kobiet po ciąży mnogiej) oraz Wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie (IV.2020r. – III.2022r.)
  1. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb rehabilitacji kobiet po porodzie.
  2. Wybór specjalistów (położne/pielęgniarki środowiskowe/fizjoterapeuci), posiadający uprawnienia do wykonywania usług i świadczeń zdrowotnych przewidzianych w zadaniu.
  3. Wykonywania specjalistycznych usług medycznych i zdrowotnych z zakresu Mobilnej Opieki Okołoporodowej tj.:
   • Rozszerzona opieka położnej środowiskowej (ROPŚ)
   • Rozszerzona opieka położnej środowiskowej (ROPŚ) – wsparcie kobiet po ciąży mnogiej
   • Wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie (WRK)
 6. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA RODZICÓW – konsultacje zdrowotne, edukacja i doradztwo (IV.2020r. – III.2022r.)
  1. Wybór specjalistów (położne/pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, dietetyk, neonatolog, neurologopeda, prawnik), posiadający uprawnienia do wykonywania usług i świadczeń zdrowotnych przewidzianych w zadaniu.
  2. Wykonywania specjalistycznych usług medycznych i zdrowotnych z zakresu Poradnictwa specjalistycznego tj.:
   • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców/opiekunów prawnych – psycholog
   • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców/opiekunów prawnych – pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki
   • Pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków
   • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców/opiekunów prawnych – pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki
   • Poradnictwo z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego
   • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców/opiekunów prawnych – dietetyk
   • Poradnictwo specjalistyczne fizjoterapeuty dla rodziców/opiekunów prawnych – z zakresu prawidłowego rozwoju
   • Usługa i poradnictwo specjalistyczne fizjoterapeuty dla rodziców/opiekunów – po porodzie
   • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców/opiekunów prawnych – neurologopeda
   • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców/opiekunów prawnych – neonatolog
   • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców – prawnik
 7. POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKĄ ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA – metody diagnostyczne (IV.2020r. – III.2022r.):
  1. Wybór podmiotów (np. diagnostów, lekarzy pediatrów itp.) do przeprowadzania usług diagnostycznych w ramach niwelowania nieprawidłowości rozwoju dziecka.
  2. Diagnostyka Rozwoju Psychomotorycznego Dziecka objęcie grupy dzieci w wieku do 2 lat diagnostyką, w oparciu o jedną z proponowanych metod terapii leczniczych:
   1. Monachijska Metoda Diagnostyczna
   2. Metoda Prechtla
   3. Skala Brazeltona (NBAS)
   4. Ocena rozwoju wg kamieni milowych
 8. NIWELOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU DZIECKA DO LAT 2. – wsparcie w zakresie żywienia dzieci i niemowląt, opieka psychologiczna dzieci i rodziców oraz mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych (IV.2020r. – III.2022r.)
  1. Wybór specjalistów (pediatra, dietetyk, gastrolog dziecięcy, logopeda, fizjoterapeuta, psycholog itp.), posiadający uprawnienia do wykonywania usług i świadczeń zdrowotnych przewidzianych w zadaniu.
  2. Wykonywania specjalistycznych usług medycznych i zdrowotnych z zakresu Niwelowanie nieprawidłowości rozwoju dziecka do lat 2tj.:
   • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – pediatra
   • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – neurologopeda
   • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – gastrolog
   • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – diagnoza SI
   • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – Skale Rozwoju Dzieci Bayley-II (BSID-II)
   • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
   • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – profilaktyczne badanie USG dzieci do lat 2 (1 r.ż.- USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej, 2 r.ż. – USG jamy brzusznej)
   • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – fizjoterapeuta
 9. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE (XI.2019r. – III.2022r.)
  1. Wybór podmiotów odpowiedzialnych za zorganizowanie i przeprowadzenie następujących działań informacyjno-edukacyjnych:
   1. Kampanie medialne – promocja edukacji zdrowotnej w mediach (radio)
   2. Spotkania informacyjno-edukacyjne (tematyka zdrowotna) – ogólnodostępne dla ogółu mieszkańców woj. Opolskiego w obszarze tematyki zdrowotnej
  2. Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w Projekcie.
 10. SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO –opieka okołoporodowa (MODUŁ 1.) oraz indywidualizacja opieki nad noworodkiem (MODUŁ 2.) (IV.2020r. – III.2022r.)
  1. Wybór specjalistów przeprowadzających szkolenia dla personelu medycznego
  2. Ustalenie harmonogramu zajęć praktycznych i grupowych
  3. Zajęcia praktyczne i grupowe dla personelu medycznego (dla dwóch 10. osobowych grup)

V. PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba osób, które zostaną objęte usługami zdrowotnymi w programie: ogółem 2.100-osób, w tym: 1.997-Kobiet i 103-Mężczyzn;
  – w tym liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: ogółem 50-osób, w tym: 47-Kobiet i 3-Mężczyzn;
 2. Liczba kobiet objętych usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką i dzieckiem: ogółem 1.900-osób, w tym: 1.900-Kobiet i 0-Mężczyzn;
 3. Liczba dzieci, które zostaną objęte usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką i dzieckiem: ogółem 200-osób, w tym: 97-Kobiet i 103-Mężczyzn;
 4. Liczba personelu służb świadczących usługi zdrowotne, które zostaną objęte wsparciem w programie: ogółem 20-osób, w tym 15-Kobiet i 5-Mężczyzn;
 5. Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne: ogółem-3.
 6. Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS): ogółem-1.
 7. Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ): ogółem-1.
 8. Liczba szpitali objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne: ogółem-1.