Z czego mogę skorzystać?

W projekcie „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” przewidziano możliwość skorzystania z następujących z usług zdrowotnych i medycznych (formy wsparcia):

1. WCZESNE WYKRYWANIE WAD ROZWOJOWYCH – Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia

NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE pozwalają na wczesne wykrycie wad wrodzonych płodu i ich efektywne leczenie jeszcze przed narodzinami dziecka.

Nieinwazyjne badania prenatalne (BP), w ramach w/w formy wsparcia realizowane będą w dwóch formach (działaniach):

 1. Badanie genetyczne płodu (USG) – wykonane zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Badanie USG pozwala na wczesnym etapie życia płodowego wykryć ryzyko, związane z występowaniem u dziecka niektórych wad genetycznych tj. zespołu Downa, Edwarda lub Turnera; a także wad wrodzonych m.in bezmózgowia, wad serca, rozszczepu wargi, wodogłowia czy karłowatości. Dzięki badaniu, możliwe jest dokładne zbadanie takich parametrów jak: pęcherzyka ciążowego i żółtkowego, grubości fałdu karkowego, kości nosowych, zarysu i wymiarów poszczególnych organów płodu oraz pracy jego serca, długości kości udowych, czy też łożyska, pępowiny i płyn owodniowego.
 2. Badania Biochemiczne – tzw. test podwójny (PAPPA-A tj. osoczowe białko ciążowe oraz Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa) – test ten służy do określenia ryzyka rozwoju trzech najczęściej występujących wad rozwojowych u dzieci, tj. zespołu Downa (trisomia chromosomu 21) , zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

Potrzeba realizacji BP wynika z korzyści, jakie wiążą się z ich wykonywaniem, celem postawienia prawidłowej i dokładnej diagnozy, a co z tym związane – również i skutecznego leczenia płodu w okresie życia wewnątrzmacicznego lub tuż po urodzeniu dziecka.

Badania prenatalnymi (BP) zostanie objętych minimum 1.900 kobiet (przyszłych matek poniżej 35 r.ż.).

2. MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA – CZĘŚĆ 1. (Mobilne Szkoły Rodzenia, Mobilne Poradnie Laktacyjne)

MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA (MOO) – w ramach części 1.- dla kobiet w ciąży i po porodzie – realizowana będzie w ramach w/w Projektu poprzez dwa rodzaje działań:

 1. MOBILNE SZKOŁY RODZENIA (MSR) – wsparciem planuje się objąć grupę 400. kobiet spodziewających się i/lub planujących dziecko. MSR realizowane w ramach projektu prowadzone będzie w 80. grupach, składających się średnio z 5. kobiet – Uczestników Projektu (UP). Do udziału w zajęciach dopuszczeni będą także partnerzy życiowi UP. Usługa MSR będzie się składała z cyklu spotkań (10. spotkań w cyklu dla każdego z UP), trwających po ok. 90min/spotkanie. Spotkania te będą prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny z odpowiednim doświadczeniem (położne i specjalistów z zakresu opieki nad kobietą w ciąży)
  Planowana tematyka zajęć w ramach  MSR będzie obejmowała przykładowo następujące zagadnienia:
  • CIĄŻĄ – zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie ciąży, zasady prawidłowego odżywania;
  • PORÓD – przebieg I, II i III okresu porodu i zwiastuny zbliżającego się porodu, czynna postawa rodzącej podczas porodu itp.;
  • ZASADY OPIEKI POPORODOWEJ – stany emocjonalne w czasie ciąży, depresja poporodowa, przystosowanie się do nowej roli;
  • KARMIENIE PIERSIĄ (KP) – zalety i zasady KP, praktyczne aspekty KP, problemy związane z KP i sposoby radzenia sobie z nimi, odżywianie się matki karmiącej;
  • POWRÓT PŁODNOŚCI PO PORODZIE i współżycie seksualne;
  • ĆWICZENIA I GIMNASTYKA OGÓLNIE USPRAWNIAJĄCA,
  • PIELĘGNACJA NOWORODKA/NIEMOWLĘCIA –codzienna pielęgnacja skóry, kąpiel, przewijanie, ubieranie itp.
  • PIERWSZA POMOC w stanach naglących u noworodka i niemowlęcia,
  • PROBLEMY ZDROWOTNE w okresie noworodkowym;
  • SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE I ZALECANE.
 2. MOBILNE PORADNIE LAKTACYJNE (MPL) – usługą tą planuje się objąć grupę ok. 250. kobiet (w ciąży i/lub po porodzie – w tym: dla kobiet po ciąży mnogiej).
  Dla każdej z kobiet przewidziano średnio 1. poradę, trwającą ok. 90min. Usługa MPL świadczona będzie przez certyfikowanego doradcę ds. laktacji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), który pomoże młodym matkom zgłębić i nauczyć je praktycznego karmienia piersią, pomoże im w ich codziennych podejściu do obowiązków i problemów, z jakimi się zmagają w tym aspekcie, dokona profilaktyki zdrowotnej oraz instruktażu poszczególnych czynności karmienia piersią, a także służył będzie inną niezbędną profesjonalną pomocą w tym obszarze.
  Tematy zajęć, porad i usług w ramach MPL i MSR będą dostosowywane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez kobiety (Uczestniczki Projektu).

W każdym z powiatów objętych projektem (krapkowicki, prudnicki i głubczycki) utworzone zostanie minimum 1 miejsce, gdzie odbywać się będą usługi Mobilnej Opieki Okołoporodowej.

3. MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA – CZĘŚĆ 2. (Rozszerzona opieka położnej środowiskowej (w tym wsparcie kobiet po ciąży mnogiej) oraz Wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie

MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA (MOO) – w ramach części 2.- dla kobiet w ciąży i po porodzie – realizowana będzie w ramach w/w Projektu poprzez następujące rodzaje działań:

 1. ROZSZERZONA OPIEKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ (ROPŚ), – wsparcie dla 300. rodziców/opiekunów prawnych oczekujących na dziecko/wychowujących dziecko poprzez usługę ROPŚ wykraczającą poza zakres finansowania w ramach NFZ (np. do 20 tygodnia ciąży oraz specjalistyczną, kompleksową opiekę nad kobietą po urodzeniu i dzieckiem do 6 m-ca życia dziecka). Opieka ta uwzględnia Indywidualizację Opieki Okołoporodowej – poprzez: poszukiwanie nowych rozwiązań, poprawiających komfort życia i wychodzących naprzeciw potrzebom kobiet w ciąży, przygotowujących się do porodu.
  Każda z 300. Uczestniczek Projektu ramach usługi ROPŚ skorzysta średnio z 4. wizyt/usług położnej środowiskowej. Usługi te będą świadczone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Uczestnika (możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości spotkań dla danego Uczestnika Projektu).
 2. ROZSZERZONA OPIEKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ (ROPŚ) -WSPARCIE KOBIET PO CIĄŻY MNOGIEJ – zaplanowano w nim m.in. realizację specjalistycznego wsparcia (intensywnej opieki położnej) dla matek bliźniąt/trojaczków, dzięki któremu będą one w stanie lepiej znieść pierwsze tygodnie po porodzie i tym samym – lepiej przygotować się do nowej życiowej roli.
  Usługi te świadczone będą w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Uczestników – nawet do 2 godzin/dzień przez pierwsze 3 miesiące życia (łącznie: 60. wizyt/usług położnej środowiskowej)
 3. WCZESNA REHABILITACJA KOBIET PO PORODZIE (WRK) – Wnioskodawca w ramach projektu przewidział po średnio 3 spotkania dla 350. kobiet po porodzie, zawierające różne formy ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy oraz mięśnie współpracujące z mięśniami dna miednicy, ćwiczenia mobilizujące stawy kręgosłupa i obręczy biodrowej zapobiegające bólom kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, a także inne ćwiczenia stabilizujące ciało. Pierwsze miesiące po porodzie to najważniejszy okres rewitalizacyjny, w tym czasie odpowiednio stymulowane ciało kobiety ma szansę na pełny powrót do formy. Na zajęcia będą matki mogły przychodzić z dziećmi i nauczą się jak wykonywać ćwiczenia z dzieckiem w domu.

4. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA RODZICÓW (konsultacje zdrowotne, edukacja i doradztwo)

W ramach realizacji kolejnego zadania, Wnioskodawca – w miarę zidentyfikowanych potrzeb – planuje zaoferować rodzicom/opiekunom prawnym, znajdującym się w szczególnych sytuacjach, usługi zróżnicowanego wsparcia w postaci PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZICÓW (PSR) m.in. medycznego, psychologicznego, dietetycznego, czy fizjoterapeutycznego.

Działania będą miały na celu zwiększenie wiedzy na temat ciąży fizjologicznej, możliwych powikłań oraz opieki nad noworodkiem i niemowlakiem, propagowanie dobrego rodzicielstwa i prozdrowotnych zachowań. Działania będą prowadzone w szczególności w środowiskach lokalnych w formule grupowej, indywidualnej, skierowanych zarówno do przyszłych (oczekujących dziecka), jak i obecnych matek, rodziców lub opiekunów. Działania te będą miały charakter informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy, doradczy. Podczas w/w spotkań, w zależności od potrzeb i preferencji zgłaszanych ze strony Uczestników Projektu, możliwe będzie skorzystanie ze specjalistycznych konsultacji, prowadzonych przez zróżnicowanych specjalistów z tematyki kompleksowej opieki okołoporodowej.

W ramach realizacji zadania założono wykonanie następujących konsultacji (usług Poradnictwa specjalistycznego dla rodziców):

 1. Neurologopeda – 50. usług (50. osób x 1. konsultacja);
 2. Neonatolog – 200. usług (200. osób x 1. konsultacja);
 3. Psycholog – 50. usług (50. osób x 1. konsultacja);
 4. Położna (pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków) – 200. usług (200. osób x 1. konsultacja);
 5. Pielęgniarka (specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego/ pediatrycznego) – 200. usług (200. osób x 1. konsultacja);
 6. Dietetyk – 200. usług (100. osób x 2. konsultacje),
 7. Fizjoterapeuta – 400. usług (200. osób x 2. konsultacje),
 8. Prawnik – 100. usług (100. osób x 1. konsultacja).

Dodatkowo, kobiety do 20 tygodnia ciąży będą mogły indywidualnie spotkać się z położną. Zakres świadczonych usług będzie uzupełnieniem dla świadczeń realizowanych w ramach NFZ.

5. POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA (metody diagnostyczne)

POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA DO LAT 2. (PDRPD) – w ramach tej formy wsparcia specjaliści z dziedziny psychologii, pedagogii i pediatrii będą koncentrować się na rozpoznaniu nieprawidłowości, jakie zachodzą w rozwoju psychomotorycznym małego dziecka (diagnostyka).

Celem prowadzonej diagnostyki będzie ocena rzeczywistego stopnia rozwoju danego dziecka, które boryka się z pewnymi ułomnościami fizyczno-psychicznymi. Diagnostykę planuje się prowadzić na podstawie monitoringu zachowań i reakcji dziecka, jakie objawia ono w trakcie konsultacji. Wynikiem usługi będzie postawienie wstępnej diagnozy co do etapu rozwoju dziecka i wskazanie zaleceń, jakie należałoby wykonać, aby poradzić sobie z danym problemem psychomotorycznym lub wskazanie innych działań, które pomogłyby dziecku na powrót na właściwą ścieżkę rozwoju.

Osoba i/lub zespół odpowiedzialny za wykonanie usługi, przedstawi również rodzicom/opiekunom dziecka główne zalecenia co do dalszych kroków, jakie należy podjąć, celem próby wyeliminowania nieprawidłowości w rozwoju dziecka np. rehabilitacja oraz zaimplikowaniu postaw sprzyjających zdrowemu i prawidłowemu rozwojowi dziecka w kolejnych latach jego życia.

W ramach zadania PDRPD, przewidziano wykorzystanie następujących metod/ form wsparcia:

 1. OCENA ROZWOJU WG KAMIENI MILOWYCH – dla 80. dzieci
 2. MONACHIJSKA METODA DIAGNOSTYCZNA – dla 5. dzieci
 3. METODA PRECHTLA – dla 35. dzieci
 4. SKALA BRAZELTONA (NBAS) – dla 80. dzieci

6. NIWELOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU DZIECI DO LAT 2. (wsparcie w zakresie żywienia dzieci i niemowląt, opieka psychologiczna dzieci i rodziców oraz mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych)

W ramach bloku/zadania dot. NIWELOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU DZIECI DO LAT 2. (NNWRD) Wnioskodawca planuje zrealizować usługi kompleksowego wsparcia obejmujące:

 1. PORADNICTWO MULTIDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DS. ŻYWIENIA DZIECI (wsparcie z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci) – poradnictwo to będzie miało szeroki zakres, z uwagi na złożoność problemu, jaki dotyczy terminologii zaburzeń karmienia u małych dzieci (odmowa jedzenia, wybiórcze pokarmy, małe ilości spożywanych posiłków, czy też dolegliwości w trakcie karmienia).
  W rozpoznaniu i terapii będzie brał udział wielodyscyplinarny zespół obejmujący m.in. pediatrę/dietetyka (200. usług/dzieci), logopedę (100. usług/dzieci), gastrologa dziecięcego (5. usług/dzieci), czy też badania USG brzucha (3x badanie * 1. dziecko).
  Z uwagi na to, że nie każdy pacjent wymaga specjalistycznej opieki – w przypadku małych problemów żywieniowych, często wystarczy pojedyncza konsultacja np. lekarz pediatra.
 2. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I RODZICÓW (OP) – rozwój małego dziecka często jest zależny od właściwych doświadczeń w zakresie tzw. pedagogiki zabawowej. Należy tu mieć świadomość, że to właśnie zabawa jest podstawą rozwoju małych dzieci, które w pierwszych latach życia nie potrafią radzić sobie w sytuacjach zadaniowych. Swoją uwagę skupiają na tym, co je w danej chwili interesuje. Odpowiednio zaplanowane zabawy terapeutyczne mogą wydatnie pomóc w rozwoju dziecka w sytuacjach problemowych (brak skupienia, nie wykonywania poleceń/zadań).
  W ramach w/w działania, jako formę wsparcia, zaplanowano poradnictwo, w trakcie którego psycholog lub pediatra udzielał będzie indywidualnego wsparcia na problemy rodziców m.in. badania rozwoju sensor. dziecka (20. dzieci/usług), badanie wg procedury BSID-II (20. dzieci/usług), badanie wg KORP (20. dzieci/usług).
 3. MOBILNY INSTRUKTAŻ REHABILITACJI DOMOWEJ – wsparcie to jest uzupełnieniem dla usługi Pogłębionej Diagnostyki Rozwoju Psychomotorycznego Dziecka (PDRPD). Obejmie swoim działaniem 200. dzieci, u których stwierdzono zasadność zastosowania rehabilitacji w warunkach domowych. W ramach zadania planuje się przeprowadzić instruktaż szkoleniowy rodziców dziecka, tak aby pokazać im możliwość rehabilitacji dziecka w warunkach domowych.
  Założono przeprowadzenie 1. cyklu instruktaży (średnio 4. zabiegi/dziecko) dla 200. Uczestników Projektu, w trakcie których rodzice i/lub opiekunowie dzieci będą poznawać praktyczne i teoretyczne możliwości rehabilitacji ich dziecka. Zabiegi będą przybierały różną postać np. form zabawowych, czynności pielęgnacyjnych, ćwiczeń rozluźniających i usprawniających, ćwiczeń narządu mowy itp. Instruktaż ten (zabiegi i ćwiczenia) będzie wykonywany w warunkach domowych u rodziców dziecka lub w ustalonym wcześniej miejscu.

7. DZIAŁANIA INFORMACYJNO–EDUKACYJNE (promocja dostępu do nowoczesnych usług zdrowotnych, edukacja w sferze kształtowania nawyków korzystania ze świadczeń zdrowotnych)

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE (DiE), których głównym zadaniem będzie dotarcie i rozpowszechnienie informacji o projekcie i jego działaniach wśród:

 1. Grup docelowych objętych poszczególnymi działaniami;
 2. Pracowników OPS/PCPR;
 3. Rodziców oczekujących na dziecko lub wychowujących dziecko do lat 2.;
 4. Ogółu mieszkańców regionu województwa opolskiego, obejmujące szczególnie powiaty: krapkowickiego, prudnickiego i głubczyckiego.

Głównym celem prowadzonych Działań Informacyjno-Edukacyjnych będzie promocja dostępu do nowoczesnych i wysokiej jakości usług zdrowotnych, połączona z edukacją wspierającą kształtowanie nawyków korzystania ze świadczeń zdrowotnych w formie m.in. nieinwazyjnych badań prenatalnych, czy też usług niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2., unikania czynników ryzyka, nakłaniania do regularnych badań, promowania zdrowego stylu życia w ciąży i po porodzie oraz w wieku dziecięcym oraz utrzymywania dobrej kondycji fizycznej młodych matek i ich dzieci.

8. SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO, w koncepcji planowanego zadania,realizowane będą w postaci szkoleń grupowych (SG) oraz zajęć praktycznych w grupach (ZPG).

Szkolenia grupowe poruszały będą głównie teoretyczną tematykę zagadnień związanych ze:

 1. Sprawowaniem i/lub świadczeń usług opieki okołoporodowej i medycznej dla kobiet, będących w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym młodych, nastoletnich matek;
 2. Indywidualizację opieki nad wcześniakiem i noworodkiem..

Zaplanowano utworzenie dwóch grup szkoleniowych, w których uczestniczyć będzie 20. osób. Szkolenia grupowe organizowane będą w grupach 10 osobowych.

Każdy z uczestników szkoleń skorzysta z 20h szkoleń grupowych, w których brać będzie cała 10. osobowa grupa szkoleniowa. W razie potrzeby, mogą zostać (w ramach zajęć praktycznych w grupach) zorganizowane dla UP spotkania z wykładowcami i prelegentami, którzy będą mogli się wypowiedzieć n/t tego, które z zaproponowanych tematów dot. opieki okołoporodowej są w ich opinii najbardziej warte poruszenia i szczegółowego omówienia.

Zajęcia praktyczne (ZPG), organizowane w grupach w trakcie szkoleń grupowych dla Uczestników Projektu, będą koncentrowały się na przekazywaniu praktycznej i specyficznej wiedzy w zakresie przygotowania matki do porodu, zachowań w trakcie porodu oraz postępowania poporodowego z własnym ciałem, dzieckiem i otoczeniem oraz ćwiczeniu umiejętności interpersonalnych.

Szkolenia grupowe oraz zajęcia praktyczne będą prowadzone przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą z zakresu opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem (kierunki medyczne, położne, pielęgniarki, certyfikowani doradcy).


Przypominamy – Udział we wszystkich powyższych formach wsparcia jest BEZPŁATNY(!)

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń pod numer: +48 536 390 756

lub

Jeżeli jesteś zdecydowana skorzystać z jednej lub wielu usług zdrowotnych, które oferujemy, zapraszamy do zakładki „Dokumenty do pobrania”,celem zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Projekcie!

ZAPRASZAMY!!!