Zapytanie ofertowe 2/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020 – zakup sprzętu medycznego (specjalistycznego ultrasonografu dla potrzeb wykonywania badań genetycznych płodu – USG)

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY:
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 756-125-19-44
strona internetowa: http://www.scob24.pl/
strona internetowa projektu: http://www.opolskamamaidziecko.pl/poludniowy/
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zakup sprzętu medycznego (specjalistycznego ultrasonografu dla potrzeb wykonywania badań genetycznych płodu – USG) na potrzeby Projektu „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Sprzęt medyczny (specjalistyczny ultrasonograf do badań  genetycznych płodu – USG) jako zasób używany do realizacji badań w ramach Projektu „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” posłuży do przeprowadzenia nieinwazyjnych badań prenatalnych (badania USG genetyczne płodu) wśród kobiet poniżej 35 roku życia (Uczestniczek Projektu) objętych wsparciem w ramach realizowanego Projektu.

Wszelkie dalsze i szczegółowe informacje (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1243800

Zapraszamy do składania ofert!