Rozpoczęto rekrutację do Projektu pn. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”

Lider Projektu, Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, informuję, że rozpoczęto rekrutację do Projektu pn. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

1.Termin:
Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona w sposób ciągły od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.

2. Grupy docelowe Kandydatów:
Do udziału w Projekcie zapraszamy trzy grupy Kandydatów:

  1. Kobiety w ciąży i w okresie połogu,
  2. Dzieci w wieku do 2 lat (w tym: niemowlęta),
  3. Personel medyczny świadczący usługi zdrowotne. 

3. Dokumentacja zgłoszeniowa:
Każda z grup Kandydatów, zobowiązana jest do złożenia następującej dokumentacji zgłoszeniowej:

LP. Grupa Docelowa Lista załączników
1. Kobiety w ciąży i w okresie połogu Załącznik 1A (Formularz zgłoszeniowy);Załącznik 2A (Deklaracja uczestnictwa w projekcie);
2. Dzieci do 2 roku życia Załącznik 1B (Formularz zgłoszeniowy);Załącznik 2B (Deklaracja uczestnictwa w projekcie); Uwaga!!! W przypadku dzieci w wieku do 2 lat wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna dziecka!
3. Personel służb świadczących usługi zdrowotne Załącznik 1C (Formularz rekrutacyjny);Załącznik 2 C (Deklaracja uczestnictwa w projekcie);Kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz zatrudnienie jako personel służb świadczących usługi zdrowotne          (za zgodność z oryginałem)

Dokumenty zgłoszeniowe uczestników do projektu, w tym: Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami, wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa dla Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)”, zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.

4. Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych:
Dokumentację zgłoszeniową należy składać w:

  1. Biurze Projektu – Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB”, przy ul. Pobożnego 1 (pokój nr 10.) w Strzelcach Opolskich, w trakcie trwania naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00.
  2. Biurze Projektu – Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., przy ul. Szkolna 7 (Przychodnia) w Krapkowicach, w trakcie trwania naboru, w godzinach od 7:30 do 15:00

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. 

5. Informacje dodatkowe:
Biuro Projektu informuje jednocześnie, że termin rekrutacji może ulec zmianie. O stosownych zmianach, Lider Projektu będzie informował na stronie internetowej Projektu: www.opolskamamaidziecko/poludniowy w zakładce „Aktualności”.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz składania dokumentów zgłoszeniowych!