Zapytanie ofertowe 1/MiD/POŁUDNIE/ZO/SCOB/2020 – usługi „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych – badanie USG genetyczne płodu”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY:
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 756-125-19-44
strona internetowa: http://www.scob24.pl/
strona internetowa projektu: http://www.opolskamamaidziecko.pl/poludniowy/
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych – badanie USG genetyczne płodu”, polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych (medycznych) w zakresie wykonywania przesiewowych badań ultrasonograficznych I trymestru (z oceną ryzyka wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 i 13 pary chromosomów) i II trymestru.
Badania adresowane są do kobiet poniżej 35 roku życia, które nie są objęte świadczeniami gwarantowanymi z NFZ i realizowane będą w ramach Projektu „Opolska Mama i Dziecko (region południowy)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.  
Wszelkie dalsze i szczegółowe informacje (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28933  


Zapraszamy do składania ofert!