Z czego mogę skorzystać?

W projekcie „W trosce o zdrowie Matki i Dziecka 2” przewidziano możliwość skorzystania z następujących z usług zdrowotnych i medycznych (formy wsparcia):

1. WCZESNE WYKRYWANIE WAD ROZWOJOWYCH – Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia

NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE pozwalają na wczesne wykrycie wad wrodzonych płodu i ich efektywne leczenie jeszcze przed narodzinami dziecka.

Nieinwazyjne badania prenatalne (BP), w ramach w/w formy wsparcia realizowane będą w dwóch formach (działaniach):

 1. Badanie genetyczne płodu (USG) – wykonane zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Badanie USG pozwala na wczesnym etapie życia płodowego wykryć ryzyko, związane z występowaniem u dziecka niektórych wad genetycznych tj. zespołu Downa, Edwarda lub Turnera; a także wad wrodzonych m.in bezmózgowia, wad serca, rozszczepu wargi, wodogłowia czy karłowatości. Dzięki badaniu, możliwe jest dokładne zbadanie takich parametrów jak: pęcherzyka ciążowego i żółtkowego, grubości fałdu karkowego, kości nosowych, zarysu i wymiarów poszczególnych organów płodu oraz pracy jego serca, długości kości udowych, czy też łożyska, pępowiny i płyn owodniowego.
 2. Badania Biochemiczne – tzw. test podwójny (PAPPA-A tj. osoczowe białko ciążowe oraz Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa) – test ten służy do określenia ryzyka rozwoju trzech najczęściej występujących wad rozwojowych u dzieci, tj. zespołu Downa (trisomia chromosomu 21) , zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

Potrzeba realizacji BP wynika z korzyści, jakie wiążą się z ich wykonywaniem, celem postawienia prawidłowej i dokładnej diagnozy, a co z tym związane – również i skutecznego leczenia płodu w okresie życia wewnątrzmacicznego lub tuż po urodzeniu dziecka.

Badania prenatalnymi (BP) zostanie objętych minimum 1.200 kobiet (przyszłych matek poniżej 35 r.ż.).

2. MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA (Mobilne Szkoły Rodzenia, Mobilne Poradnie Laktacyjne, Rozszerzona opieka położnej środowiskowej (w tym wsparcie kobiet po ciąży mnogiej) oraz Wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie)

MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA (MOO) – dla kobiet w ciąży i po porodzie – realizowana będzie w ramach w/w Projektu poprzez pięć rodzajów działań:

 1. MOBILNE SZKOŁY RODZENIA (MSR) – wsparciem planuje się objąć grupę kobiet spodziewających się i/lub planujących dziecko. Do udziału w zajęciach dopuszczeni będą także partnerzy życiowi UP. Usługa MSR będzie się składała z cyklu spotkań (10. spotkań w cyklu dla każdego z UP), trwających po ok. 90min/spotkanie. Spotkania te będą prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny z odpowiednim doświadczeniem (położne i specjalistów z zakresu opieki nad kobietą w ciąży)

  Planowana tematyka zajęć w ramach  MSR będzie obejmowała przykładowo następujące zagadnienia:
  • CIĄŻĄ – zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie ciąży, zasady prawidłowego odżywania;
  • PORÓD – przebieg I, II i III okresu porodu i zwiastuny zbliżającego się porodu, czynna postawa rodzącej podczas porodu itp.;
  • ZASADY OPIEKI POPORODOWEJ – stany emocjonalne w czasie ciąży, depresja poporodowa, przystosowanie się do nowej roli;
  • KARMIENIE PIERSIĄ (KP) – zalety i zasady KP, praktyczne aspekty KP, problemy związane z KP i sposoby radzenia sobie z nimi, odżywianie się matki karmiącej;
  • POWRÓT PŁODNOŚCI PO PORODZIE i współżycie seksualne;
  • ĆWICZENIA I GIMNASTYKA OGÓLNIE USPRAWNIAJĄCA,
  • PIELĘGNACJA NOWORODKA/NIEMOWLĘCIA –codzienna pielęgnacja skóry, kąpiel, przewijanie, ubieranie itp.
  • PIERWSZA POMOC w stanach naglących u noworodka i niemowlęcia,
  • PROBLEMY ZDROWOTNE w okresie noworodkowym;
  • SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE I ZALECANE.
 2. MOBILNE PORADNIE LAKTACYJNE (MPL) – usługą tą planuje się objąć zarówno kobiety w ciąży jak i  po porodzie – w tym: jako element wsparcia dla kobiet po ciąży mnogiej).
  Dla każdej z kobiet przewidziano średnio 1. poradę, trwającą ok. 90min. Usługa MPL świadczona będzie przez certyfikowanego doradcę ds. laktacji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), który pomoże młodym matkom zgłębić i nauczyć je praktycznego karmienia piersią, pomoże im w ich codziennych podejściu do obowiązków i problemów, z jakimi się zmagają w tym aspekcie, dokona profilaktyki zdrowotnej oraz instruktażu poszczególnych czynności karmienia piersią, a także służył będzie inną niezbędną profesjonalną pomocą w tym obszarze.
  Tematy zajęć, porad i usług w ramach MPL i MSR będą dostosowywane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez kobiety (Uczestniczki Projektu).
  W każdym z powiatów objętych projektem (strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski) utworzone zostanie minimum 1 miejsce, gdzie odbywać się będą usługi Mobilnej Opieki Okołoporodowej.
 3. ROZSZERZONA OPIEKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ (ROPŚ), – wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych oczekujących na dziecko/wychowujących dziecko poprzez usługę ROPŚ wykraczającą poza zakres finansowania w ramach NFZ (np. do 20 tygodnia ciąży oraz specjalistyczną, kompleksową opiekę nad kobietą po urodzeniu i dzieckiem do 6 m-ca życia dziecka). Opieka ta uwzględnia Indywidualizację Opieki Okołoporodowej – poprzez: poszukiwanie nowych rozwiązań, poprawiających komfort życia i wychodzących naprzeciw potrzebom kobiet w ciąży, przygotowujących się do porodu.
  Każda z Uczestniczek Projektu ramach usługi ROPŚ będzie mogła skorzystać z kilku wizyt/usług położnej środowiskowej. Usługi te będą świadczone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Uczestnika (możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości spotkań dla danego Uczestnika Projektu).
 4. ROZSZERZONA OPIEKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ (ROPŚ) -WSPARCIE KOBIET PO CIĄŻY MNOGIEJ – zaplanowano w nim m.in. realizację specjalistycznego wsparcia (intensywnej opieki położnej) dla matek bliźniąt/trojaczków, dzięki któremu będą one w stanie lepiej znieść pierwsze tygodnie po porodzie i tym samym – lepiej przygotować się do nowej życiowej roli.
  Usługi te świadczone będą w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Uczestników – nawet do 2 godzin/dzień przez pierwsze 3 miesiące życia.
 5. WCZESNA REHABILITACJA KOBIET PO PORODZIE (WRK) – przewidziano średnio 3 spotkania dla kobiet po porodzie, zawierające różne formy ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy oraz mięśnie współpracujące z mięśniami dna miednicy, ćwiczenia mobilizujące stawy kręgosłupa i obręczy biodrowej zapobiegające bólom kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, a także inne ćwiczenia stabilizujące ciało. Pierwsze miesiące po porodzie to najważniejszy okres rewitalizacyjny, w tym czasie odpowiednio stymulowane ciało kobiety ma szansę na pełny powrót do formy. Na zajęcia będą matki mogły przychodzić z dziećmi i nauczą się jak wykonywać ćwiczenia z dzieckiem w domu.

3. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA RODZICÓW (konsultacje zdrowotne, edukacja i doradztwo)

W ramach realizacji kolejnego zadania, Wnioskodawca – w miarę zidentyfikowanych potrzeb – planuje zaoferować rodzicom/opiekunom prawnym, znajdującym się w szczególnych sytuacjach, usługi zróżnicowanego wsparcia w postaci PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZICÓW (PSR) m.in. medycznego, psychologicznego, dietetycznego, czy fizjoterapeutycznego.

Działania będą miały na celu zwiększenie wiedzy na temat ciąży fizjologicznej, możliwych powikłań oraz opieki nad noworodkiem i niemowlakiem, propagowanie dobrego rodzicielstwa i prozdrowotnych zachowań. Działania będą prowadzone w szczególności w środowiskach lokalnych w formule grupowej, indywidualnej, skierowanych zarówno do przyszłych (oczekujących dziecka), jak i obecnych matek, rodziców lub opiekunów. Działania te będą miały charakter informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy, doradczy. Podczas w/w spotkań, w zależności od potrzeb i preferencji zgłaszanych ze strony Uczestników Projektu, możliwe będzie skorzystanie ze specjalistycznych konsultacji, prowadzonych przez zróżnicowanych specjalistów z tematyki kompleksowej opieki okołoporodowej.

W ramach realizacji zadania założono możliwość skorzystania z konsultacji zdrowotnych (usług Poradnictwa specjalistycznego dla rodziców)  udzielanych przez następujących specjalistów:

 1. Neurologopeda;
 2. Neonatolog;
 3. Psycholog;
 4. Położna (pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków);
 5. Pielęgniarka (specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego/ pediatrycznego);
 6. Dietetyk,
 7. Fizjoterapeuta,
 8. Prawnik.

4. POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA (metody diagnostyczne)

POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA DO LAT 2. (PDRPD) – w ramach tej formy wsparcia specjaliści z dziedziny psychologii, pedagogii i pediatrii będą koncentrować się na rozpoznaniu nieprawidłowości, jakie zachodzą w rozwoju psychomotorycznym małego dziecka (diagnostyka).

Celem prowadzonej diagnostyki będzie ocena rzeczywistego stopnia rozwoju danego dziecka, które boryka się z pewnymi ułomnościami fizyczno-psychicznymi. Diagnostykę planuje się prowadzić na podstawie monitoringu zachowań i reakcji dziecka, jakie objawia ono w trakcie konsultacji. Wynikiem usługi będzie postawienie wstępnej diagnozy co do etapu rozwoju dziecka i wskazanie zaleceń, jakie należałoby wykonać, aby poradzić sobie z danym problemem psychomotorycznym lub wskazanie innych działań, które pomogłyby dziecku na powrót na właściwą ścieżkę rozwoju.

Osoba i/lub zespół odpowiedzialny za wykonanie usługi, przedstawi również rodzicom/opiekunom dziecka główne zalecenia co do dalszych kroków, jakie należy podjąć, celem próby wyeliminowania nieprawidłowości w rozwoju dziecka np. rehabilitacja oraz zaimplikowaniu postaw sprzyjających zdrowemu i prawidłowemu rozwojowi dziecka w kolejnych latach jego życia.

W ramach zadania PDRPD, przewidziano wykorzystanie następujących metod/ form wsparcia:

 1. OCENA ROZWOJU WG KAMIENI MILOWYCH
 2. MONACHIJSKA METODA DIAGNOSTYCZNA
 3. METODA PRECHTLA
 4. SKALA BRAZELTONA (NBAS)

5. NIWELOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU DZIECI DO LAT 2. (wsparcie w zakresie żywienia dzieci i niemowląt, opieka psychologiczna dzieci i rodziców oraz mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych)

W ramach bloku/zadania dot. NIWELOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU DZIECI DO LAT 2. (NNWRD) Wnioskodawca planuje zrealizować usługi kompleksowego wsparcia obejmujące:

 1. PORADNICTWO MULTIDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DS. ŻYWIENIA DZIECI (wsparcie z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci) – poradnictwo to będzie miało szeroki zakres, z uwagi na złożoność problemu, jaki dotyczy terminologii zaburzeń karmienia u małych dzieci (odmowa jedzenia, wybiórcze pokarmy, małe ilości spożywanych posiłków, czy też dolegliwości w trakcie karmienia).
  W rozpoznaniu i terapii będzie brał udział wielodyscyplinarny zespół obejmujący m.in. pediatrę/dietetyka, logopedę, gastrologa dziecięcego, czy też badania USG brzucha.
  Z uwagi na to, że nie każdy pacjent wymaga specjalistycznej opieki – w przypadku małych problemów żywieniowych, często wystarczy pojedyncza konsultacja np. lekarz pediatra.
 2. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I RODZICÓW (OP) – rozwój małego dziecka często jest zależny od właściwych doświadczeń w zakresie tzw. pedagogiki zabawowej. Należy tu mieć świadomość, że to właśnie zabawa jest podstawą rozwoju małych dzieci, które w pierwszych latach życia nie potrafią radzić sobie w sytuacjach zadaniowych. Swoją uwagę skupiają na tym, co je w danej chwili interesuje. Odpowiednio zaplanowane zabawy terapeutyczne mogą wydatnie pomóc w rozwoju dziecka w sytuacjach problemowych (brak skupienia, nie wykonywania poleceń/zadań).
  W ramach w/w działania, jako formę wsparcia, zaplanowano poradnictwo, w trakcie którego psycholog lub pediatra udzielał będzie indywidualnego wsparcia na problemy rodziców m.in. badania rozwoju sensorycznego dziecka, badanie wg procedury BSID-II, badanie wg KORP.
 3. MOBILNY INSTRUKTAŻ REHABILITACJI DOMOWEJ – wsparcie to jest uzupełnieniem dla usługi Pogłębionej Diagnostyki Rozwoju Psychomotorycznego Dziecka (PDRPD). Obejmie swoim działaniem te dzieci, u których stwierdzono zasadność zastosowania rehabilitacji w warunkach domowych. W ramach zadania planuje się przeprowadzić instruktaż szkoleniowy rodziców dziecka, tak aby pokazać im możliwość rehabilitacji dziecka w warunkach domowych.
  Założono przeprowadzenie cyklu instruktaży dla wybranych Uczestników Projektu, w trakcie których rodzice i/lub opiekunowie dzieci będą poznawać praktyczne i teoretyczne możliwości rehabilitacji ich dziecka. Zabiegi będą przybierały różną postać np. form zabawowych, czynności pielęgnacyjnych, ćwiczeń rozluźniających i usprawniających, ćwiczeń narządu mowy itp. Instruktaż ten (zabiegi i ćwiczenia) będzie wykonywany w warunkach domowych u rodziców dziecka lub w ustalonym wcześniej miejscu.

6. DZIAŁANIA INFORMACYJNO–EDUKACYJNE (promocja dostępu do nowoczesnych usług zdrowotnych, edukacja w sferze kształtowania nawyków korzystania ze świadczeń zdrowotnych)

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE (DiE), których głównym zadaniem będzie dotarcie i rozpowszechnienie informacji o projekcie i jego działaniach wśród:

 1. Grup docelowych objętych poszczególnymi działaniami;
 2. Pracowników OPS/PCPR;
 3. Rodziców oczekujących na dziecko lub wychowujących dziecko do lat 2.;
 4. Ogółu mieszkańców regionu województwa opolskiego, obejmujące szczególnie powiaty: strzelecki oraz kędzierzyńsko-kozielski.

Głównym celem prowadzonych Działań Informacyjno-Edukacyjnych będzie promocja dostępu do nowoczesnych i wysokiej jakości usług zdrowotnych, połączona z edukacją wspierającą kształtowanie nawyków korzystania ze świadczeń zdrowotnych w formie m.in. nieinwazyjnych badań prenatalnych, czy też usług niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2., unikania czynników ryzyka, nakłaniania do regularnych badań, promowania zdrowego stylu życia w ciąży i po porodzie oraz w wieku dziecięcym oraz utrzymywania dobrej kondycji fizycznej młodych matek i ich dzieci.

7. SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO, w koncepcji planowanego zadania,realizowane będą w postaci szkoleń grupowych (SG) oraz zajęć praktycznych w grupach (ZPG).

Szkolenia grupowe oraz zajęcia praktyczne będą prowadzone przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą z zakresu opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem (kierunki medyczne, położne, pielęgniarki, certyfikowani doradcy).


Przypominamy – Udział we wszystkich powyższych formach wsparcia jest BEZPŁATNY(!)

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń pod numer: +48 530 808 464

lub

Jeżeli jesteś zdecydowana skorzystać z jednej lub wielu usług zdrowotnych, które oferujemy, zapraszamy do zakładki „Dokumenty do pobrania”,  celem zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Projekcie!

ZAPRASZAMY!!!