O projekcie

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Strzelecką Przychodnią Lekarzy Specjalistów „SPLS” w Strzelcach Opolskich rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

pt. „W trosce o zdrowie Matki i Dziecka 2”

I. CEL PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży, w okresie połogu i małych dzieci, a tym samym danie im szansy na bezpieczny przebieg ciąży, poród bez powikłań oraz dalszy prawidłowy rozwój dziecka w okresie niemowlęcym, w jak największej sprawności fizycznej oraz psychomotorycznej.

II. KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt został opracowany przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w partnerstwie ze Strzelecką Przychodnią Lekarzy Specjalistów „SPLS”. Projekt jest skierowany do osób fizycznych tj. osób mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, przy czym miejscem świadczenia usług zdrowotnych będą powiaty: strzelecki oraz kędzierzyńsko-kozielski.

Potrzeba realizacji projektu wynika z sytuacji demograficznej oraz wzrostem depopulacji w województwie opolskim. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży, w okresie połogu i małym dzieckiem oraz szeroko rozumiana edukacja zdrowotna, mają na celu zachęcić młodych rodziców do wcześniejszego podejmowania decyzji o powiększeniu rodziny – co może odwrócić niekorzystne statystyki demograficzne naszego regionu i wpłynąć na bezpieczny przebieg ciąży, szybki i skuteczny powrót do sprawności w okresie poporodowym oraz rozwój dziecka w pierwszych dwóch latach jego życia. Zadania zaplanowane w projekcie mają właśnie taki cel.

W projekcie przewidziano przeprowadzenie m.in. nieinwazyjnych badań prenatalnych dla kobiet w ciąży poniżej 35 roku życia, wsparcie w ramach mobilnej opieki okołoporodowej w ramach szkoły rodzenia i/lub poradni laktacyjnej, rozszerzoną usługę położnej środowiskowej, w tym dla kobiet po ciąży mnogiej oraz wczesną rehabilitację po porodzie. Dodatkowo, dzieci do 2 lat otrzymają wsparcie w ramach badań psychomotorycznych, wsparcia w zakresie żywienia niemowląt, czy też wsparcie psychologiczne. Rodzicom i opiekunom prawnym dzieci udzielony zostanie również mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych oraz poradnictwo specjalistyczne. Zaplanowano też szkolenia dla personelu medycznego.

Nr Projektu: RPOP.08.01.00-16-0007/19

Okres realizacji Projektu: od 1 listopad 2019r. do 21 listopada 2021r.

Wartość Projektu: 4 047 263,66 zł

Wartość dofinansowania: 3 824 664,15 zł

Dofinansowanie z EFS:  3 440 174,11 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa:  384 490,04 zł

III. DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT:

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane na terenie powiatów: strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.

Projektem zostaną osoby, w tym:

  • Kobiety w ciąży i w okresie połogu
  • Dzieci w wieku do 2 lat (w tym: niemowlęta)
  • Personel medyczny świadczący usługi zdrowotne.

zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego.

Pośrednimi odbiorcami wsparcia są rodzice/opiekunowie prawni noworodków i dzieci do 2 roku życia.

Realizacja projektu będzie obejmować wyłącznie osoby, dla których miejsce udzielenia świadczenia usługi zdrowotnej znajduje się na terytorium powiatu strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego województwa opolskiego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!